माहटर: हरेश्वर रायमाहटर बदहाले नीक लागेलन
माहटर तंगहाले नीक लागेलन
फाटल कुरुता बइठल लागेलन
माहटर फटहाले नीक लागेलन।
हरेश्वर राय, सतना, म.प्र.

टिप्पणियाँ

लोकप्रिय पोस्ट

मुखिया जी: उमेश कुमार राय

मोरी मईया जी

जा ए भकचोन्हर: डॉ. जयकान्त सिंह 'जय'